• Magnus

Kvote 2 til Jura - Alt du skal vide

Opdateret: feb. 24

Med en adgangskvotient på minimum 8,7 er det ikke alle, der har muligheden for at søge om optagelse på Jurastudiet gennem Kvote 1 og opnå succes med dette. Derfor er løsningen for disse personer at søge om optagelse via Kvote 2. Vi har derfor lavet en komplet oversigt over, hvilke adgangskrav der er ved de forskellige universiteter, hvis du ønsker at læse Jura.

Jura i Kvote 2 på Københavns Universitet

KU er et af de universiteter i Danmark, hvor man kan læse Jura, og når du søger om optagelse på KU, skal du naturligvis opfylde nogle forskellige adgangskrav, hvad end du søger Kvote 1 eller Kvote 2. Først og fremmest skal du have en adgangsgivende eksamen, men du skal også have bestået:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Såfremt du opfylder ovenstående krav, så kan du søge om optagelse til Jura på KU. Dog er det sådan, at hvis du søger om optagelse via Kvote 2, så skal du til en Kvote 2-prøve og herefter et skriftligt interview, som ligger i forlængelse af Kvote 2-prøven. Prøven tager ca. 2 timer, og den består af 60 forskellige opgaver, der tester i seks forskellige kategorier:

 • Logik og mønstergenkendelse

 • Matematik

 • Grafer og tabeller

 • Generel læsning

 • Faglig læseforståelse

 • Engelsk læseforståelse

Som skrevet, skal du altså også igennem et interview lige efter denne prøve. Det skriftlige interview tager 30 minutter, hvor du får tre runder af spørgsmål. I det skriftlige interview vil du blive spurgt ind til forskellige ting, som vi kommer ind på senere.

Med den nye proces bliver du også vurderet i forhold til nogle nye kriterier, som både kan være på baggrund af både Kvote 2-prøven og det skriftlige interview, men det kan også være baseret på kun den ene af de to. Nedenfor giver vi en introduktion til de forskellige kriterier, og hvad der indgår under hver, når du søger Jura gennem Kvote 2 på KU.


 • Studiepotentiale:

Dit studiepotentiale dækker overordnet set over, om du har de kompetencer, det kræver for at gennemføre uddannelsen. Vurderingen er på baggrund af både Kvote 2-prøven og det skriftlige interview. Her kan de for eksempel se på, om du er målrettet i din tilgang til opgaveløsning, men også din tilgang til at gennemføre uddannelsen. Ligeledes kan de kigge på, hvilke forventninger du har til dig selv som studerende, og hvordan du forestiller dig, at du kan bruge dine erfaringer på jurastudiet udfra det kendskab, du har til studiet. Hvis du er en af dem, der har studeret før, så vil de også se på, hvordan du vil sikre dig, at du gennemfører uddannelsen succesfuldt denne gang.


 • Faglige færdigheder:

Også dette kriterie er på baggrund af, hvordan du klarer Kvote 2-prøven og det skriftlige interview. Hvis du vil læse Jura, kigger KU på, om du har gode sproglige kompetencer inden for engelsk og dansk, hvor sprogforståelse og læsefærdighed er vigtigt at være god til. Dine kompetencer inden for fagområder såsom kultur, samfund og historie spiller også en rolle. Det er også vigtigt, at du har en lyst til at læse mange - også relativt svære - videnskabelige tekster, som både kan være på engelsk og dansk. Slutteligt vægter KU også, at dine evner og interesser for fagområdet er tydeligt i dine besvarelser.


 • Faglig motivation:

Din faglige motivation er et vigtigt kriterie, og her bliver du kun vurderet på baggrund af dine interviewbesvarelser. Dette kan komme til udtryk i form af, hvor meget du ved om jurastudiet og fagområdet som helhed. Her kigger KU for eksempel på, hvordan du får udtryk din interesse for fagområdet, hvordan du formår at beskrive væsentlige elementer ved jurastudiet, der gør indtryk på dig. Det er også vigtigt, at du får udtryk, hvorfor du gerne vil læse på KU, og at du er klar over, hvad det kommer til at kræve af dig. Slutteligt skal du beskrive dine tanker omkring fremtidig karriere; både under og efter jurastudiet.


 • Kendskab til uddannelsen:

Endnu engang bliver dette kriterie kun vurderet på baggrund af dit skriftlige interview, og her kigger KU blandt andet på din viden omkring uddannelsen, fagene, opbygningen samt undervisnings- og arbejdsformer. Det er også vigtigt, hvordan du forholder dig til jurastudiets bredde, og - igen - hvilke overvejelser du har gjort dig om fremtidig karriere efter endt uddannelsen. Slutteligt spiller dine forvetninger til uddannelsen og dig selv også ind, hvor det er vigtigt, at du får udtrykt, at du ved, hvad det kræver af dig at læse Jura.


 • Formidlingsevne:

Som navnet meget godt indikerer, så bliver du her vurderet på, hvor god du er til formidle dig selv, men også om du er i stand til at argumentere præcist, nuanceret og fejlfrit. Dette kriterie er udelukkende baseret på dit skriftlige interview.


 • Karakterer fra adgangsgivende eksamen:

Her er det dine karakterer fra den adgangsgivende eksamen, du har, som er et optagelseskrav, før du kan søge. Det kan både være gennemsnittet, men det kan også være karakterer i specifikke fag. De specifikke fag vil primært være dem, som også er en del af adgangskravet: Dansk A, Engelsk B og entenHistorie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.


Læs også: Den nye Kvote 2-prøve på KU: Hvad er nu det for noget?

Jura i Kvote 2 på Aarhus Universitet

Vil du gerne læse Jura på Aarhus Universitet, og du gerne vil søge Kvote 2, så er det naturligt nogle adgangskrav, som du skal opfylde. Ligesom både KU , skal du, foruden en adgangsgivende eksamen, have opfylde nedestående adgangskrav, før du kan søge om optagelse:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Når du søger Kvote 2 på AU, så er det sådan, at der bliver lavet en Helhedsvurdering ud fra fagsnit og særlige kvalifikationer. I denne helhedsvurdering er det der nedenstående punkter, der indgår:


 1. Dit gennemsnit af særligt relevante fag. Når du søger Jura, er disse fag Dansk A og Engelsk B

 2. Andre særlige relevante aktiviteter, som du kan dokumentere

Nummer to punkt dækker over jobs, hvor du har haft med juridiske problemstillinger at gøre. Det kan for eksempel være, at du har siddet som sagsbehandler på et advokatkontor, eller at du har haft med inkassosager at gøre. Det er vigtigt, at det, du har lavet, og de særlige kvalifikationer, du har fået, kan kobles sammen uddannelsen, og det er tydeligt, at der er en grund til - udover dit karaktersnit - at du skal læse jura.


Jura i Kvote 2 på Aalborg Universitet

Sidste sted du kan læse Jura i Danmark er i Aalborg på Aalborg Universitet. På AAU bliver du som ansøger vurderet ud fra en helhedsvurdeirng. For overhovedet at søge kræver det en adgangsgivende eksamen, før du kan søge om optagelse. Udover den adgangsgivende eksamen, lægges der også vægt på, hvordan du har klaret dig i følgende fag:

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Forduden ovenstående så vurderes du på andre særligt relevante aktiviteter. Når AAU kigger på særligt relevante aktiviteter, så kan det både være en anden relevant uddannelsen, men det kan også være relevant erhvervsarbejde.


 • Relevant erhvervsarbejde:

Hvis det arbejde, du søger med skal anses som værende relevant erhvervsarbejde, så er det vigtigt, at det har at gøre med juridisk indhold. Det kan for eksempel være, at du har siddet som sagsbehandler i et advokathus, men det kan også bare være, at du har siddet i en juridisk afdeling privat virksomhed, hvor du har siddet og behandlet sager. Det vigtigste er, at dit arbejde har haft med juridisk problemstillinger. Det er desværre ikke nok, hvis du for eksempel har været Piccoline på et advokatkontor, og dette vil blive anset som ikke relevant erhvervsarbejde. Det samme gør sig gældende med frivilligt arbejde, som ikke vil være relevant erhvervsarbejde. Du vil blive vurderet på op til 6 måneders relevant erhvervsarbejde.


 • Relevant uddannelse:

Hvis du har haft taget dele af en anden uddannelse, kan det faktisk komme dig til fordel, når du søger om optagelse i Kvote 2 på AAU. Her er uddannelser såsom HA (Jur.), Socialrådgiver, Landsinspektør, alle samfundsvidenskabelige eller ejendomsmægler relevante uddannelser og vil indgå positivt i din vurdering. Ligesom med erhvervsarbejdet, så vil der maksimum blive vurderet 6 måneders uddannelse, og du kan derfor sammenlagt opnå 12 måneders særligt relevante aktiviteter.


Alle særlige relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret, når du søger om optagelse d. 15. marts. Et CV dækker ikke alene som bilag, og du skal derfor have anden form for dokumentation.


Jura i Kvote 2 på Syddansk Universitet

Hvis du ønsker at læse til jurist på Syddansk Universitet, så kan du også søge om optagelse i både Kvote 1 og Kvote 2 her. Hvis du vælger at søge om optagelse i Kvote 2, så skal du igennem nogle forskellige steps, før du til sidst får tilbudt en plads på jurastudiet på SDU. Overordnet set består processen af tre forskellige trin med fire elementer:

 • En motiveret ansøgning og et CV

 • Deltage i uniTEST

 • Deltagelse i et struktureret interview

Nedenfor vil vi give en introduktion til de forskellige trin, og hvad du kan forvente af hver.


Motiveret ansøgning og CV:

Din motiverede ansøgning og dit CV vurderes på baggrund af fem forskellige kriterier. Det er i den motiverede ansøgning, at du får beskrevet, hvorfor du skal optages på studiet, og hvorfor du vil være god. Helt konkret bliver du vurderet i forhold til følgnede kriterier:

 • Motivation

Det er vigtigt, at du kan præcisere din motivation for at studere jura, hvorfor du synes, det er spændende, men også hvorfor du gerne vil læse på Syddansk Universitet. Hvad er det, der gør, at de skiller sig ud kontra andre universiteter? Det er i den motiverede ansøgning, at du for første gang viser dit engagement for uddannelsen, så det er om at få skrevet den godt.


 • Fagspecifik viden

Når SDU kigger på din fagspecifikke viden, så er det også her din relevante erhvervserfaring indgår. Det er nemlig under dette kriterie, at du skal vise, at du har viden omkring det juridiske fagområde, og hvad du har lavet af arbejde og andre aktiviteter, der gør, at du har viden og indsigt i fagområdet.


 • Kommunikation

Under dette kriterie vurderer SDU, hvor god du er til kommunikere, altså hvor god du er til at formidle dig selv, og hvordan din formulering er på skrift. Her er det vigtigt, at du skriver præcist og fejlfrit, og at du undgår at lave dumme fejl.


 • Indsigt i studiet

Når du søger om optagelse på Jurastudiet, så er det naturligt, at du har sat dig ind i, hvad uddannelse går ud på, men også hvad du egentlig vil bruge uddannelsen til. Det er derfor vigtigt, at du får udtrykt, at du faktisk har sat dig ind i tingene, at du ved, hvad der forventes af dig, men også at du har reflekteret over, hvad du vil bruge uddannelsen til, og at du ikke bare søger den, fordi du synes, det lyder godt.

Det er vigtigt, at du husker at uploade din ansøgning senest d. 15. marts kl. 12, hvor du samtidig skal uploade dit CV. Sammen med din Kvote 2-ansøgning og dit CV skal du også uploade relevant materiale, der understøtter de aktiviteter, du har beskrevet i din motiverede ansøgning, og som står på dit CV.


uniTEST

Når du har uploadet din motiverede ansøgning, så skal du deltage i en optagelsesprøve som det næste skridt. uniTESTEN vurderer, hvordan din generelle studieegnethed er inden for tre forskellige områder:


 • Kritisk tænkning

I denne del af testen handler det primært om, hvorvidt du generelt kan analysere, argumentere og træffe beslutninger. Dette skal gøres på baggrund af den information, du får givet via spørgsmålene.


 • Kvantitativ tænkning

Her handler det meget om, at du kan løse problemer, men også at du kan håndtere informationen i spørgsmålene. Informationen vil indeholde kvantitative oplysninger såsom tal, regneark, grafer og tekst, som er alment forståelige.


 • Sproglig tænkning

Det sidste område handler om, hvorvidt du er i stand til at forstå den tekst, du har fået givet, og om du kan forstå meningen med den. Du skal også kunne vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten måtte give udtryk for.


Områderne vægter lige meget, og alle spørgsmål vil være multiple choice. Du skal igennem 90 spørgsmål, hvilket du har 2,5 time til at klare. Prøven er en stedprøve, hvilket vil sige, at du skal møde op på SDU for at tage prøven. uniTESTEN afholdes d. 18. og d. 19. april, og når du har søgt i Kvote 2 inden d. 15. marts, modtager du en mail fra SDU med nærmere information, om hvordan du tilmelder dig testen.


Struktureret interview

Sidste del af hele Kvote 2-processen på SDU er et struktureret interview. Dette interview tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og dit vedlagte CV, så det er vigtigt, at du er forberedt på det. Har du uploadet yderliger dokumentation for andre aktiviteter, indgår disse også. Både din faglige og personlige kompetencer vil blive taget i betragtning, og du bliver vurderet inden for følgende områder:

 • Motivation:

Hvorfor er du interesseret i jura, hvor stammer din interesse fra, og hvordan er du lykkedes med at få det til udtryk i dit valg af faglige relevante aktiviteter.

 • Faglighed:

Her kigger SDU på, om du har relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, som kan give dig viden om fagområdet eller indsigt i dette. Du står derfor super godt stillet, hvis du har en masse relevant erhvervserfaring - fra for eksempel et advokatkontor - som du kan trække på.

 • Kommunikation:

Hvor det i den motiverede ansøgning var din skriftlige formidlingsevner, SDU vurderede, er det denne gang, hvordan du formidler dig mundtligt. En stor del af det at være jurist eller advokat er, hvordan du agerer og formulerer dig, så det er vigtigt, at du har godt styr på det.

 • Modenhed:

Din modenhed vil i dette tilfælde blive vurderet på baggrund af, hvor god du er til at reflektere over personlige evner og udfordringer, men også hvordan din egne evner rækker i forhold til at gennemføre uddannelsen. Har du for eksempel tidligere læst en uddannelse, men er droppet ud, så er det en god idé, at du kan redegøre for, hvorfor du kan denne gang.

 • Indsigt i studiet:

Denne er en genganger fra den motiverede ansøgning, og SDU vurderer her, om du har sat dig ind i studiet, men også om du har overvejet, hvad du vil bruge uddannelsen til. Denne gang skal du bare kunne forklare det mundtligt fremfor skriftligt, som i den motiverede ansøgning.


På SDU er det sådan, at de 350 personer, der scorer bedst i deres uniTEST får derefter læst deres motiverede ansøgning og CV igennem, og det er så de 110 ansøgere, der har højest scorer, der bliver inviteret til det mundtlige interview. Slutteligt bliver ca. 60 af disse tilbudt en studieplads. Derfor er det ekstremt vigtigt, at både din motiverede ansøgning spiller, men også at du gør det godt til det mundtlige interview.