• Magnus

Den nye Kvote 2-prøve på KU: Hvad er nu det for noget?

Opdateret: feb. 24

Fra 2020 har Københavns Universitet valgt at indføre en ny optagelsesproces på deres uddannelser, når du skal søge om optagelse via Kvote 2. Det betyder med andre ord også, at der er nye ting, du skal forholde dig til. I denne artikel vil vi derfor prøve at give dig et større indblik i, hvad du kan forvente.

Hvad er en Kvote 2-prøve?

Grundlæggende set er Kvote-prøven blevet sat i verden for at teste, om du besidder de rette færdigheder i forhold til at gennemføre en universitetsuddannelsen. Prøven tester dine sproglige og matematisk-logiske dele, og alle, der søger Kvote 2, skal tage den, og den er dermed også ens for alle ansøgere. Prøven har en varighed på 2 timer, hvor du skal igennem 60 forskellige spørgsmål. Det er en såkaldt stedprøve, hvilket vil sige, at du møder op i et lokale og tager testen - præcis ligesom en eksamen i gymnasiet. Prøven er inddelt i seks forskellige katoegier, så KU sikrer sig, at du har viden inden for de forskellige områder. De seks kategorier er:

 • Generel læsning

Her går opgaverne ud på, at du skal vælge det rigtige ord. Din evne til at forstå en tekst og sammenhængen af denne bliver testet. Du skal derfor kunne identificere det rigtige ord, således at det fuldender sætningen.

 • Faglig læseforståelse

I disse typer opgaver bliver din evne til at forstå en faglig tekst sat på prøve. Teksterne vil være danske, men de vil have en faglig vinkel, og det er de såkaldte faglitterære tekster, du skal læse i denne kategori.

 • Engelsk læseforståelse

I modsætningen til kategorien ovenfor, vil disse tekster - sjovt nok - være på engelsk, da det er disse typer spørgsmål, der tester dine evner til at forstå engelsk som sprog, men også faglitterære tekster på engelsk.

 • Matematik

De matematiske opgaver er meget varierende, og du bliver testet i mange forskellige afspekter af det matematiske fag. Her bliver du blandt andet spurgt ind til forskellige regneregler, brøkregning, procentregning, geometri og klassisk plus, minus, division og gange.

 • Grafer og tabeller

Når du skal bruge dine evner inden for grafer og tabeller, kræver det af dig, at du kan aflæse grafer. Du kan for eksempel blive præsenteret for en tabel, hvor du skal aflæse den for at kunne besvare spørgsmålet korrekt.

 • Logik og mønstergenkendelse

I den sidste del af testen bliver din logik og evne til at genkende mønstre testet. Du kan for eksempel blive præsenteret for en række mønstre, og så skal du vælge det, der passer ind på den tomme plads.


Hvis du kunne tænke dig et skræddersyet forløb, der gør dig klar til den nye Kvote 2-proces, kan du besøge Studieakademiet, der tilbyder forskellige forløb, der er skræddersyet til uddannelser. På disse forløb får du et indblik i fagene på studiet, og du får sågar også undervisning, så du kan skille dig ud. Ligeledes får du også hjælp til hele processen.

Skriftligt eller mundtlig interview?

Som skrevet er det alle, der søger Kvote 2 på KU, der skal tage den nye Kvote 2-prøve. Efterfølgende skal du så til et interview, hvor du blandt andet skal redegøre for, hvorfor du ønsker at søge uddannelsen, hvad din motivation er, og hvorfor du tror, du kommer til at klare dig (godt) igennem. Du kan enten komme til et skriftligt- eller mundtligt interview, afhængigt af hvad du ender med at søge.

 • Det skriftlige interview:

Det skriftlige interview er klart det mest udbredte, og den interviewform der er størst chance for, at du skal op til. Ud af KUs 74 bacheloruddannelser er det 71 af dem, hvor man skal tage et skriftligt interview, når man søger om optagelse via Kvote 2. Det er de bedste af prøvebesvarelserne, der går videre til det skriftlige interview. Det skriftlige interview kommer til at ligge i slutningen af maj, og mere præcist kan du vælge mellem d. 28., 29., eller 30. maj.

Interviewformen minder meget om det, der før i tiden var den motiverede ansøgning - også kendt som selve Kvote 2-ansøgningen. Forskellen er blot, at du her bliver stillet nogle spørgsmål, som du bliver vurdreret ud fra. Det skriftlige interview er lavet på den måde, at det er inddelt i tre runder med spørgsmål, og du har så i alt 30 minutter til at besvare spørgsmålene.

 • Det mundtlige interview:

I modsætningen til det skriftlige interview, så skal du ikke til det mundtlige interview direkte efter Kvote 2-prøven. I stedet skal du til interviewet i juni, og du skal kun til interviewet, hvis dine besvarelser i Kvote 2-prøven er blandt de bedste på den søgte linje. Dog er det kun på tre af uddannelserne på KU, hvor du skal til et mundtlige interview nemlig: Skov- og Landskabsingeniør, Tandplejer og Veterinærmedicin. Hvis du går videre til det mundtlige interview, kan du forberede dig på en 15-25 minutters samtale, hvor du bliver spurgt ind til dit engagement i forhold til uddannelsen.


Fælles for begge interviewformer er, at du bliver vurderet på baggrund af de samme seks faktorer:

 • Studiepotentiale

Vurderingen af dit studiepotentiale sker på baggrund af det samme på alle uddannelserne. Under dit studieponteitale bliver der kigget på:

 • Hvor målrettet du er i forhold til opgaveløsning og generelt fuldførelsen af uddannelsen.

 • Hvad dine forventninger til dig selv som studerende er

 • Hvad du forestiller dig din erfaring kan bruges til på uddannelsen, baseret på din viden omkring indholdet på uddannelsen

 • Dit resultat i Kvote 2-prøven, og hvordan du lever op til de øvrige kriterier

 • Og slutteligt, hvordan du vil sikre dig, at du gennemfører uddannelsen, hvis du har læst en anden uddannelse tidligere, hvor du droppede ud.

Vurderingen sker på baggrund af både din Kvote 2-prøve og dit aflagte interview.

 • Faglige færdigheder

Vurderingen af de faglige færdigheder er forskellige fra uddannelse, og det er her dit engagement til den valgte uddannelse virkelig skinner igennem. Din faglige færdigheder bliver endnu engang vurderet på baggrund af både prøven og dit interview, og for at du kan shine i denne kategori, kræver det, at du har sat dig godt ind i uddannelsen, og du ved lidt om området, du søger om optagelse på.

 • Faglig motivation

Når du bliver vurderet på din faglige motivation, så er det også her, KU kigger, når de skal vurdere, hvor meget du ved om uddannelsen, og hvor engageret du er i den søgte uddannelse, og konkret ser de blandt andet på:

 • Din interesse for uddannelsen og dens fagområde, men også hvordan du udtrykker dette

 • Din beskrivelse af forskellige elementer på uddannelsen, som har gjort indtryk på dig

 • Hvad din begrundelse er for at ville studere på KU, men også om du er klar over, hvad det kommer til at kræve af dig

 • Hvilke overvejelser du har gjort dig omkring din fremtidige karriere

Vurderingen sker udelukkende på baggrund af dit skriftlige interview.

 • Kendskab til uddannelsen:

Dit kendskab til uddannelsen er også et vigtigt parameter, da det giver en god indikation af, hvor godt du har studeret uddannelsens form og indhold. Her bliver der blandt andet kigget på:

 • Hvor meget du ved om fagene, indholdet, opbygningen og undervisning- og arbejdsformer på uddannelsen.

 • Dit forhold til bredden på uddannelsen inden for fagområdet

 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, og kendskab du har til jobmulighederne, når din uddannelse er slut

 • Hvilke forventninger du har til uddannelsen, men også til dig selv

Vurderingen her sker udelukkende på dine interviewbesvarelser.

 • Formidlingsevne:

Når KU vurderer din formidlingsevne, kigger de på, hvorvidt du er i stand til at formidle præcise, velargumenterede og nuancerede svar, der kun indeholder få fejl. Derfor er det godt, hvis du har styr på grammatiske regler, og du sikrer dig, at du ikke laver en masse dumme fejl. Også denne vurdering sker udelukkende på dine besvarelser af interviewet.

 • Karakterer fra adgangsgivende eksamen:

Som navnet så fint indikerer, så bliver du her vurderet på dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen. Det er enten karaktergennemsnittet, de kigger på, eller også er det karakterer i specifikke fag, der som udgangspunkt vil være i de adgangsgivende fag til uddannelsen.

Sådan melder du dig til

Ligesom før i tiden skal du søge om optagelse via Kvote 2 inden 15. marts. Inden denne dato skal du have valgt alle de uddannelser, du gerne vil søge Kvote 2 til. Herefter bliver du kontaktet af KU via mail, hvor du får oplysninger omkring tilmeldelse til Kvote 2-prøven. Du skal tilmelde dig selve prøven fra d. 22. - 25. marts. Hvis du ikke får tilmeldt dig prøven, så kommer du heller ikke ind på uddannelsen via Kvote 2.


Du kan forven at skulle op til Kvote 2-prøven fra d. 17., 18., 24. eller 25. april. Som skrevet tidligere er det en stedprøve, så du skal møde op i KUs Eksamenshus på Frederiksberg, og du skal tage det skriftlige interview direkte efter Kvote 2-prøven.